slide slide slide slide

Edukacja

Znaki dla rowerzystów

Pierwsza grupa znaków to znaki ostrzegawcze. Ostrzegają one o pewnych niebezpieczeństwach, które występują lub mogą wystąpić na drodze i zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności. Jesteś już zaawansowanym uczestnikiem ruchu dlatego w tym rozdziale będę posługiwać się fachową terminologią.

obrazek

Znak A-5 "skrzyżowanie dróg" ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. W tej sytuacji pierwszeństwo ma osoba nadjeżdżająca z prawej strony.

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Jest to bardzo ważny znak: gdy go zobaczysz, zachowaj ostrożność i ustąp pierwszeństwa osobom jadącym drogą oznaczoną znakiem D 1.

Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

obrazek

Teraz poznasz ważne znaki zakazu:

Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni; umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.

Bardzo ważny znak, jego nieprzestrzeganie jest często przyczyną wypadków:

Znak B-20 "stop" oznacza:

 1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie, torowisko, lub inne miejsce, gdzie przecinają się kierunki ruchu bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
 2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znaki:

 1. B-21 "zakaz skręcania w lewo",
 2. B-22 "zakaz skręcania w prawo"

zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.

Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.

Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

obrazek

Znaki nakazu zobowiązują Was do pewnego zachowania np.:

Znaki:

 1. C-1 "nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)",
 2. C-2 "nakaz jazdy w prawo (za znakiem)",

zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem C-12, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (wejść).

Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

 1. na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą.
 2. odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Znaki informacyjne:

Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

 1. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
 2. Znak D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

Znaki te są bardzo istotne dla organizacji ruchu. Pamiętaj, że to, iż masz pierwszeństwo nie oznacza, że możesz zachowywać się nieostrożnie.

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

Bacznie obserwuj zachowanie innych uczestników ruchu. Może się zdarzyć, że nie będziesz dokładnie wiedział, kto ma pierwszeństwo. Wtedy spójrz, jaki znak stoi na drodze poprzecznej po Twojej prawej stronie. Znak STOP jest bardzo charakterystyczny - jako jedyny ma kształt ośmiokąta, natomiast A - 7 - ustąp pierwszeństwa jest trójkątem z odwróconym do dołu wierzchołkiem. Po tym będziesz mógł poznać kto ma pierwszeństwo przejazdu.

Znak D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

 1. Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi
 2. Znak D-6a "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
 3. Znak D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" oznacza występujące obok siebie te dwa miejsca.
 4. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających).

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Znaki uzupełniające:

Znak F-19 "pas ruchu dla rowerów" wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów jednośladowych.

obrazek

Znaki poziome:

Bardzo ważne znaki poziome - pamiętaj żółte linie mają pierwszeństwo przed białymi. Jeśli zauważysz na jezdni zarówno białe, jak i żółte znaki -  stosuj się do żółtych.

Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.

Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.

Znak P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania", oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczony, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową.

Znak P-10 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przejścia dla pieszych. Pamiętaj: nie wolno jeździć rowerem po przejściu dla pieszych. Zejdź i spokojnie przeprowadź rower.

Znak P-11 "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

Znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

Teraz poznasz sygnały świetlne:

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

 1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
 2. sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony,
 3. sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator,
 4. sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
 5. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

W sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniem mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach - zielonej i czerwonej.

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:

 1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
 2. sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd

Nigdy nie wjeżdżaj na przejazd gdy pali się czerwone światło.

Sygnały podawane przez kierującego ruchem:

 1. Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk.
 2. Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię.
 3. Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię.
 4. Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.
 5. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.
 6. Zawsze stosuj się do poleceń osoby kierującej ruchem.