slide slide slide slide

Edukacja

Znaki dla motorowerzystów

Pierwsza grupa znaków to znaki ostrzegawcze. Ostrzegają one o pewnych niebezpieczeństwach, które występują lub mogą wystąpić na drodze i zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności. Jesteś już zaawansowanym uczestnikiem ruchu, masz ukończone 13 lat i używane słownictwo będzie poważniejsze. Pamiętaj, że napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

obrazek

Znaki ostrzegawcze

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Jest to bardzo ważny znak musisz go znać dla swojego bezpieczeństwa. Jeśli go zobaczysz zachowaj ostrożność i ustąp pierwszeństwa osobom jadącym drogą oznaczoną znakiem D 1.

Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak A-17 "dzieci" ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. Tu musisz szczególnie uważać. Dzieci nie są świadomymi uczestnikami ruchu.

Znak A-24 "rowerzyści" ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Teraz poznasz ważne znaki zakazu

Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni; umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" oznacza zakaz ruchu motorowerów.

Bardzo ważny znak, jego nieprzestrzeganie często jest przyczyną wypadków

Znak B-20 "stop" oznacza:

 1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie, torowisko, lub inne miejsce gdzie przecinają się kierunki ruchu bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
 2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znaki:

 1. B-21 "zakaz skręcania w lewo",
 2. B-22 "zakaz skręcania w prawo"

zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.

Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.

Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Uważaj wiele wypadków jest przez nadmierną prędkość kierującego.

obrazek

Znaki nakazu zobowiązują Was do pewnego zachowania

Znaki:

 1. C-2 "nakaz jazdy w prawo (za znakiem)",
 2. C-3 "nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)",

zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem C-12, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (wejść).

Znaki informacyjne

Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Znak D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

Znaki te są bardzo istotne dla organizacji ruchu. Pamiętaj, że to iż masz pierwszeństwo nie oznacza że możesz zachowywać się nieostrożnie. Bacznie obserwuj zachowanie innych uczestników ruchu. Może się zdarzyć, że nie będziesz dokładnie wiedział kto ma pierwszeństwo. Wtedy spój jaki znak stoi na drodze poprzecznej po Twojej prawej stronie. Znak STOP jest bardzo charakterystyczny - jako jedyny ma kształt ośmiokąta, natomiast A - 7 - ustąp pierwszeństwa jest trójkątem z odwróconym do dołu wierzchołkiem. Po tym będziesz mógł poznać kto ma pierwszeństwo przejazdu.

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

Znak D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Uważaj niektórzy kierowcy jeżdżą pod prąd.

Znak D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni" oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających).

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Bardzo ważne znaki poziome - pamiętaj żółte linie mają pierwszeństwo przed białymi. Jeśli są te i te stosuj się do żółtych.

obrazek

Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.

Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.

Znaki typu P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową;

Znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

Znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

obrazek

Teraz poznasz sygnały świetlne:

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

 1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
 2. sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony,
 3. sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator,
 4. sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 1. ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
 2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
 3. w sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniem mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach - zielonej i czerwonej.

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

Nigdy nie wjeżdżaj na skrzyżowanie gdy pali się czerwone światło - może dojść do tragedii.

Teraz poznasz znaki i sygnały podawane przez osobę kierującą ruchem

 1. Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk.
 2. Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię.
 3. Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię.
 4. Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.
 5. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

Zawsze stosuj się do poleceń osoby kierującej ruchem.