slide slide slide slide

NEWS

Nagroda główna w konkursie Toyota Dream Car Art Contest

W tegorocznej, XVI edycji konkursu Toyota Dream Car Art Contest, nasza laureatka, Jagoda Ziółkowska, zdobyła Nagrodę główną w kategorii 12-15 lat.

obrazek

W 2023 roku w konkursie Toyota Dream Car Art Contest w 90 krajach i regionach świata zgłoszono prawie 800 000 prac konkursowych. Japońskie jury, w międzynarodowej części konkursu, wybrało 5 Nagród głównych: po jednej w każdej kategorii wiekowej i 2 Nagrody specjalne, oraz wyłoniło 21 Najlepszych finalistów międzynarodowych, po 7 w każdej kategorii wiekowej. Jagoda Ziółkowska brała udział w konkursie czterokrotnie; trzy razy została Laureatką polskiej części konkursu - Samochodu marzeń. W 2017 roku zdobyła Złoto za pracę Smogoprzetwarzacz, w 2020 roku - Brąz za pracę Trąbowsysacz i Srebro w 2023 roku za pracę Samochód pełen nadziei. Jej tegoroczne zgłoszenie konkursowe znalazło uznanie międzynarodowego jury; przyniosło Jej Nagrodę główną w kategorii 12-15 lat konkursu. GRATULUJEMY!

Przedjź do działu

NOWINKI TECHNOLOGICZNE

Mirai, i-Road i CH-R

obrazek

Toyota Mirai to model wodorowy z ogniwami paliwowymi. Pierwsze egzemplarze zostały sprzedane w Japonii w grudniu 2014 r. Samochód będzie obecny również w Europie i Stanach Zjednoczonych: poziom sprzedaży będzie zależny od dostępności infrastruktury tankowania wodoru.

obrazek

Toyota i-Road to ultrakompaktowy elektryczny model, który między innymi można zobaczyć w Grenoble, Francja. Miasto zakupiło 35 tych zwrotnych pojazdów; jeżdżą w sieci komunikacji miejskiej w systemie car-sharing. 

Przedjź do działu

Galeria

>Zdjęcia/Filmy

DOŁĄCZ DO KLUBU

Dziękujemy za wypełnienie formularza! Na podany adres mailowy wyślemy link aktywujący Twoje konto w Toyota Juniors. Będzie można z niego skorzystać przez najbliższe 48h.

Proszę wypełnić wszystkie pola oraz zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych.

* Imię dziecka
* Nazwisko dziecka
* Data urodzenia (dd.mm.yyyy)
* Zainteresowania
* Adres
* Miasto
* Kod pocztowy

* Telefon
* Email

Proszę o wpisanie adresu email rodzica potrzebnego do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
* Email rodzica

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności serwisu www.toyotajuniors.pl

  Kto i jak przetwarza Twoje dane?
  (Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Uprzejmie prosimy o przeczytanie poniższych informacji:

 1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne: Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Central Europe Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE). TCE przetwarza Twoje dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
  • w celu potwierdzenia tożsamości dziecka oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych dziecka i zgody na korzystanie z portalu www.toyotajuniors.pl (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. Odbiorcy danych: Odbiorcą Twoich danych osobowych będą firmy współpracujące z TCE w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń.

 3. Kontakt: adres e-mailowy Punktu Kontaktowego Ochrony Danych TCE: klient@toyota.pl

 4. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przechowywane są:
  • w celu zgody na rejestrację założenia konta przez okres do 6 miesięcy;
  • przez okres korzystania przez dziecko z usługi i dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych, tj. przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


 5. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 6. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 7. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka;

 9. Źródło pochodzenia danych: dane udostępniane przez Twoje dziecko;

 10. W każdej chwili masz prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email na poniższy adres e-mail: klient@toyota.pl lub w formie zwykłego listu na adres korespondencyjny: Toyota Central Europe Sp. z o.o. z dopiskiem Dział CS/CR, ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa.

EDUKACJA

CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – to termin tłumaczony na język polski jako społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność biznesu, obywatelska postawa biznesu lub budowanie zrównoważonego biznesu.

obrazek

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej i w kontaktach z interesariuszami (ang. stakeholders); pracownikami, klientami, akcjonariuszami i dostawcami firmy oraz społecznością lokalną. Do interesariuszy zaliczyć można również środowisko naturalne. Inaczej mówiąc strategia ta polega na zrównoważeniu dochodowości firmy i korzyści, jakie może dać społeczeństwu.

Filozofia odpowiedzialnego biznesu zrodziła się pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzialność przedsiębiorców wobec społeczeństwa zyskała popularność w dobie Wielkiego Kryzysu. Na początku lat trzydziestych skupiała się głównie na filantropii, ale od lat pięćdziesiątych zaczęto wymagać od biznesmenów działań zgodnych z celami i wartościami społecznymi. W kolejnych latach coraz częściej zastanawiano się nad etycznymi aspektami prowadzenia biznesu; w latach dziewięćdziesiątych, i w Ameryce i w Europie, pojawiły się nowe koncepcje zrównoważonego rozwoju i korporacyjnego poczucia obywatelskiego.

Nowoczesny CSR obejmuje 4 obszary:

 • filantropię – przekazywanie części zysku na cele charytatywne, wspieranie społeczeństwa, działanie na rzecz budowania wspólnych wartości
 • etykę – postępowanie zgodne z normami moralnymi
 • prawo – działanie w ramach i granicach prawa
 • ekonomię – prowadzenie działalności przynoszącej zysk

CSR nie dotyczy wyłącznie firm dużych, lecz także średnich i małych, jako społeczna odpowiedzialność (SR – Social Responsibility) realizowana jest także przez organizacje rządowe i pozarządowe.

Toyota Motor Corporation uznana została za drugą najlepszą firmę w trzeciej edycji rankingu Covalence, genewskiej instytucji badawczej, dotyczącej roku 2007. Raport etycznej reputacji międzynarodowych korporacji powstaje na podstawie informacji zbieranych od firm, mediów i społeczeństwa.

obrazekLaboratorium biotechnologiczne Toyoty

TMC od momentu powstania opierała swoją działalność o kodeks postępowania wyznaczony przez założyciela firmy, Kiichiro Toyoda. W roku 1992 powstał zbiór zasad określający wszystkie aktywności podejmowane przez firmę, w 1998 doprecyzowujący jej odpowiedzialność społeczną. Późniejsza strategia z roku 2001 - „Jak to robimy w Toyocie” podkreśliła znaczenie ciągłego rozwoju i szacunku dla interesariuszy. W 2007 roku TMC przyjęła koncepcję zrównoważonego rozwoju trzech dziedzin: przyjaznych środowisku technologii, ekologicznej produkcji i działań na rzecz społeczeństwa, najnowszą filozofię CSR.

Toyota Motor Corporation działania

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności względem wszystkich interesariuszy Toyota Motor Corporation podejmuje następujące działania:

W relacji z klientami:

 • dba najwyższą satysfakcję klientów, oferuje najwyższej jakości produkty, stara się zaspokajać różne gusty i oczekiwania klientów, umożliwia korzystanie z jej produktów osobom niepełnosprawnym.

W relacji z pracownikami:

 • zapewnia im możliwość wszechstronnego i stałego rozwoju, dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo, organizuje kursy i szkolenia, umożliwia kobietom godzenie roli matki i pracownika, oferuje pracę osobom niepełnosprawnym, dba o emerytowanych pracowników.

W relacji z akcjonariuszami:

 • udoskonala swoje technologie i produkcję, zwiększa sprzedaż, nakłady inwestycyjne, wydajność i zysk, zapewnia solidną podstawę finansową.
Przedjź do działu